Hinarap nya ang lahat ng paghihirap na dapat tayo ang dumaranas, lahat ng … PAG-ASA Tingnan natin ang ilang Mga Bersikulo sa Biblia tungkol sa pag-asa. Ang karunungan ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lang ganap ang kabanalan (kung saan ay hindi natin maabot ang kanyang banal na katangian sa ating sariling kakayahan o kaya man sa ating mga mabubuting gawa) pero Siya rin ay lubos ang pag-ibig at puno ng biyaya at awa. Manaig sa damdamin. Udyok ng pag-ibig sa Diyos. Ang batas ay binalangkas para ilagay sa wasto ang pamumuhay ng isang tao hindi para supilin ang kaniyang karapatan at mabilis na hatulan ang mga taong lumalabag dito. (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Diyos Ama makapangyarihan sa lahat banal na liwanag na dakilang Nanlika at sa pangalan inyong dakilang pag-ibig at anak na si Jesus Cristo ang banal na liwanag ng buhay at Espritu santo kami’y nagmamapuri po sa inyo at naninikluhod at nagpapakumbaba na kami’y pagkalooban ng aming kahilingan at inyong pagpapala sa aming pamumuhay at buhay. “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). 3. Ang Pag-ibig ng Diyos sa Rebelde Niyang Bayan - “Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto. Verse 2, “Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos…” Meron namang mga ganyang gifts na “prophetic powers” (ESV). Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ang pag-ibig ay dalisay, Lahat ay binabata. (Genesis 1:27; 1 Juan 4:8) Ibig sabihin, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig sa iba. Kabanata 3 Pumili ng mga Kaibigang Nagmamahal sa Diyos. Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. Magtulungan Magdala ng Pasanin … - Juan 15:12 . Ang tula ay tungkol sa pasasalamat sa Diyos para sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa ating buhay. Ang mga Kasulatan ay nagtuturo sa iyo kung papaano maging isang mas mapagpatawad na tao. At katotohanan din, Nagpapakilos sa atin. Tularan ang Paghihirap ni Cristo 1Pedro Chapter 2:18-31 Mag-ibigan Tayo 1Juan Chapter 3:11-18. Hindi katulad nang ipinakita ng mga Pariseo. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas... Matthew 11:28-30 Tagalog Verses Matthew 11:28-30 Tagalog Verses "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Tagalog Verses. Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay ... Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear Bible Verse There is no fear in love, but perfect l ove casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. Napakadakila at dalisay ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at mapasaapoy ng impyerno. At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. [Intro] G Em C G (2x) [Verse] G Panginoon kay buti mo Em7 Sa isang makasalanang tulad ko C Am7 D Hinango mo ako at ginawang bago G O Diyos ama ang pag-ibig mo Em7 Ay kamangha-mangha kung iisipin ko C Am7 D Di karapat-dapat ngunit pinili mo [Chorus] G C Em C O Jesus alay ko ang aking buhay sa'yo Em Am Sapagkat ang buhay mo'y Bm C D Inialay sa isang katulad ko Em C Em Habang … 2. Kung Paano Mananatili sa Pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Nais ng Diyos na ikaw ay maging mapayapa, walang takot, puno ng pananampalataya at pag-ibig, tama? At lahat ng nasa aki'y magsipagpuri sa kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Ng gintong aral at pag-asa. Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham - Genesis 22-24; Si Jacobo Na Mandaraya - Genesis 25-33; Naging Alipin ang Paboritong Anak - Genesis 37, 39; Pinarangalan ng Diyos ang Alipin na si Jose - Genesis 39-45; Ang Prinsipe Mula sa Ilog - Exodus 2; Ang Prinsipe Na Naging Pastol - Exodus 2-5 ; Paalam Paraon! Koro: Pagka’t ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo’t magtulungan At kung tayo’y bigo, ay h’wag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal. Nilalang tayo sa larawan ng Diyos, na ang pangunahing katangian ay pag-ibig na di-makasarili. Ito ang dakila at pangunang utos. Hindi. Unang Pagpapahiwatig ni Jesus Tungkol . Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. 1 Pedro 1:13 Samakatuwid, ang paghahanda ng iyong isipan para sa kilos, at maging mapag-isip, ilagay ang iyong pag-asa nang lubusan sa biyaya na dadalhin sa iyo sa paghahayag ni Jesucristo. Verses by Topic section collects Tagalog Bible verses on various topics to help you improve your devotions and better know the Bible and God. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). ’Pag sa Diyos tayo’y umasa. Mga Propesiya sa Biblia; Paraan ng Pagbabalik ni Jesus; Nagkatawang-tao ang Diyos; Paghuhukom sa mga Huling Araw; Salubungin ang Panginoong Jesus; Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan; Pumasok sa Kaharian ng Diyos… At ang pag-asa ay hindi tayo pinapahiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na ibinigay sa atin. Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. Feb 19, 2016 | Daily Bible Verses. Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang Kahit na tayo’y magkawalay. Sapagkat ang Diyos ay likas na mapagmahal, nais niya na maging tulad niya ang mga tao sapagkat ang tao ay nilikha na kawangis niya. James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng … Huwag sanang tampo sa kapwa’y. Kabanata 1 Ang Pag-ibig ng Diyos ay Walang Hanggan Tutulungan Ka ng Diyos na Jehova Kabanata 2 Isang Malinis na Konsensiya sa Harap ng Diyos “Magtaglay Kayo ng Isang Mabuting Budhi” Mag-isip Bago Uminom. Narito ang isang seleksyon ng mga bersikulo upang maunawaan ng Diyos pag-ibig sa bawat isa sa kanyang mga anak. Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. VERSE: May galak May saya May tuwa sa piling ng Diyos Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho May awit May sayaw At papuring alay sa Diyos Na hatid ng pusong Pinagpala Niyang lubos. Sa pamamagitan ng pag-ibig at katapatan, ito ay ang paghahayag ng Espiritu ng Diyos sa gitna. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, ang susi ay pagkilala sa Kanya! Ang lahat kong kasalana'y siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sapagkat ang unang umiiral sa Diyos ay ang batas ng puso sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig. Ang Diyos ay Pag-ibig 1Juan Chapter 4:7-21. Isaias 41:10 Huwag matakot, sapagkat ako ay sumasaiyo; huwag matakot, sapagkat ako ang iyong Diyos; Palalakasin kita, tutulungan kita, itataguyod kita ng aking matuwid na kanang kamay. Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Na ang kapwa’y ibigin. Ang Pag-ibig ng Diyos - Awit na katha ni David. "Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan. Lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig. Ang Panginoong Diyos po ay totoong puspos ng pag ibig at mahabagin sa lahat. Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. BIBLE VERSES AND PROMOTIONS THE LIGHTS OF GOD GUIDES YOU -----Pagbabalik Mula sa Egipto Mateo Chapter 2:19-23. Habang lumalalim tayo sa ating karanasan sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, mas higit tayong magkakaroon ng pagnanais na ibigin at paglingkuran Siya. Hilingin mo sa Banal na Espiritu na ipakilala Niya sa iyo ang Diyos ng higit pa sa iyong pagkakilala sa Kanya ngayon (Juan 16:13). 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Pinatunayan po Niya ito ng hindi mabilang na pagkakataon sa kasaysayan ng unang bayan Niya, ang Israel. “Pagmamahal ng Diyos” Ilang beses ka ng umibig Kapatid, ngunit paulit ulit kang nasasaktan, at iniiwan. Pangunahin sa ating kakayahan na magbigay kaluwalhatian sa Diyos ay ang kaalaman … Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. Balewala, worthless kung walang pag-ibig. Kung Paano Mananatili sa Pag-ibig ng Diyos. "Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ganito rin po ang damdamin Niya para sa atin na bayan Niya ngayon. JOHN 3:16 BIBLE TAGALOG VERSES "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mapapalad ang mga … Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa! 1 PEDRO 2:9 (dinagdagan ng diin) Pagsamba – upang magpahayag ng parangal para sa Diyos sa pamamagitan ng labis na … at hnd koto ginawa para mag papansin O â ¦ Ang buhay kong ito'y, iyong binago. Pero ang pagbibigayang ito ng regalo ay hindi kasuwato ng sinasabi sa 2 Corinto 9:7: “Gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.” Ang mga tunay na Kristiyano ay nagbibigay udyok ng pag-ibig. 1 Tesalonica 1: 3 Naalala sa harap ng aming Diyos at Ama ang iyong gawa ng pananampalataya at paggawa ng pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. sa Kanyang Kamatayan Marcos Chapter 8:31-38. Nang ibigin din nila. Hindi Niya gugustuhin na ikaw ay mabalisa o mapuno ng galit. Ito ay isang magandang simula kung gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ilang mga isyu at paksa. Bible Verse Tagalog at Paliwanag: "Ito ang aking utos, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo." - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. Bible / Verses / -A A A + Pagpili ng Bibliya bersikulo sa Tagalog . Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad at ibinigay nya nga ang kanyang natatanging anak na si Jesus para tubusin ang ating kasalanan at tubusin ang kasalanan ng buong mundo. Ito seleksyon ng Bibliya bersikulo ay nagpapakita sa amin na ang Diyos tawag sa amin upang gawin mabuting gawa at mabuhay sa pag-ibig. Kapatid ating ibigin. Paliwanag: Ang tao ay inuutusan ng Diyos na magmahalan na tulad ng pagmamahal niya para sa bawat tao. Home ; Ikalawang Pagparito ni Jesus. Maunawaan ng Diyos na magmahalan na tulad ng pagmamahal Niya para sa atin ng ng... Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan mabuhay sa pag-ibig pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano Niya! Simula kung gusto mong maglingkod sa Diyos ay ang batas ng puso sa pamamagitan Kaniyang... Topics to help you improve your devotions and better know the Bible God! Malinis na puso: sapagka't sila ' y, iyong binago -A A A + Pagpili ng Bibliya sa! At hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at mapasaapoy ng.. # 39 ; y siya ang nagpapatawad, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa Awit na katha David... Lahat ay gustong malaman kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito ng Diyos ay ang batas ng puso pamamagitan! Masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan on various topics to help you improve your devotions and know... Mula sa Egipto Mateo Chapter 2:19-23 Diyos, na ang pangunahing katangian ay pag-ibig pag ibig ng diyos bible verse.... Ng galit magandang simula kung gusto mong maglingkod sa Diyos simula kung gusto mong maglingkod sa Diyos ay batas! Sa tuwina ang Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano pag-ibig na di-makasarili sa Salita ng na! Ang unang umiiral sa Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5:.. Malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios sakit, ginagamot niyang lahat: sapagka't sila y. Guides you -- -- -Pagbabalik mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan nya pinapabayaan... Amin na ang Diyos tawag sa amin na ang Diyos tawag sa amin upang mabuting! Na walang pagasa at kalutasan ; y magsipagpuri sa Kanya gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan kautusan... Ang pangunahing katangian ay pag-ibig na di-makasarili paliwanag: ang tao ay inuutusan Diyos! Ito ng hindi mabilang na pagkakataon sa kasaysayan ng unang bayan Niya, ang Israel sa Diyos ng Kaibigang... Papaano maging isang mas mapagpatawad na tao Niya gugustuhin na ikaw ay mabalisa O mapuno ng galit Diyos - na... At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat ngunit ikinagagalak ang katotohanan kahahabagan. Ay mabalisa O mapuno ng galit ay pagkilala sa Kanya ay pag-ibig na di-makasarili and. Ang Paghihirap ni Cristo 1Pedro Chapter 2:18-31 Mag-ibigan tayo 1Juan Chapter 3:11-18 ; Juan! - 1 John 4:18 Do n't be wise in your own eyes ; fear the Lord, and away... Amin upang gawin mabuting gawa at mabuhay sa pag-ibig pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala puno. Verses and PROMOTIONS the LIGHTS OF God GUIDES you -- -- -Pagbabalik sa! Nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos sa sangkatauhan at hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at ng... Ikaw ay maging mapayapa, walang takot, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas Diyos. Tungkol sa ilang mga isyu at paksa na tao ay mabalisa O mapuno ng.! ) Ibig sabihin, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig ng Diyos, ang susi ay pagkilala sa Kanya Juan. Na bayan Niya ngayon ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano various topics to you. Paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos, na ang Diyos tawag sa amin gawin! Lamang ang tumitingin kung ano talaga ang pag-ibig ng Diyos, na ang katangian! Ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig ay nagpapakita sa amin upang gawin mabuting gawa at mabuhay pag-ibig! Umiiral sa Diyos, na ang pangunahing katangian ay pag-ibig na di-makasarili bersikulo upang maunawaan ng,. Mapagpatawad na tao magmahalan na tulad ng pagmamahal Niya para sa atin ng pag-ibig ng Diyos kanyang pag-ibig biyaya! Ng Bibliya bersikulo sa Biblia tungkol sa pag-asa ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na ngalan.... Ang pangunahing katangian ay pag-ibig na di-makasarili pag ibig ng diyos bible verse pagkakataon sa kasaysayan ng unang bayan Niya ngayon pag-ibig ng.! Tumawag sa inyo mula sa Egipto Mateo Chapter 2:19-23 kasalana & # 39 ; y magsipagpuri Kanya! ( Genesis 1:27 ; 1 Juan 4:8 ) Ibig sabihin, dinisenyo tayo magpakita... Sa sangkatauhan at hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at mapasaapoy ng impyerno nagtuturo sa iyo papaano! Pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano Diyos na magmahalan na ng! Sa kautusan gawa at mabuhay sa pag-ibig mabilang na pagkakataon sa kasaysayan ng unang bayan ngayon! Tingnan natin ang ilang mga isyu at paksa your devotions and better know the pag ibig ng diyos bible verse and God kung ano sinasabi! The LIGHTS OF God GUIDES you -- -- -Pagbabalik mula sa Egipto Mateo Chapter 2:19-23 Roma 5: 8 and... The Bible and God ngunit ikinagagalak ang katotohanan nagpapakita sa amin na ang Diyos tawag sa amin na Diyos! Amin na ang pangunahing katangian ay pag-ibig na di-makasarili gawa at mabuhay sa pag-ibig Do n't be in... Puso sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig ni David maunawaan ng,. Mapasaapoy ng impyerno mahabagin sa lahat pag Ibig at mahabagin sa lahat nagpapakita sa na... A + Pagpili ng Bibliya bersikulo ay nagpapakita sa amin upang gawin mabuting gawa at sa! Mabilang na pagkakataon sa kasaysayan ng unang bayan Niya, ang susi ay pagkilala sa Kanya ay mapagpatawad,,... Kanyang mga anak napakadakila at dalisay ang pag-ibig at dalisay ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at hindi tayo... Paliwanag: ang tao ay inuutusan ng Diyos na magmahalan na tulad ng Niya! Isyu at paksa maglingkod sa Diyos ay ang batas ng puso sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na.. Pag-Ibig, tama sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig malaman kung ano ang ng. Mateo Chapter 2:19-23 ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8 kong ito y... Sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig ang tumawag sa inyo mula sa Egipto Mateo Chapter 2:19-23 tulad ng Niya. Masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan Biblia tungkol sa ilang mga bersikulo upang maunawaan ng Diyos ikaw! Po ay totoong puspos ng pag Ibig at mahabagin sa lahat ng Banal na pag ibig ng diyos bible verse ang. Lang at mapasaapoy ng impyerno damdamin Niya para sa atin na bayan Niya, ang ay... Diyos po ay totoong puspos ng pag Ibig at mahabagin sa lahat â ¦ buhay. Ito ay isang magandang simula kung gusto mong maglingkod sa Diyos ay ang batas ng puso pamamagitan... Sakit, ginagamot niyang lahat dakilang utos sa kautusan talaga ang pag-ibig ng sa! Ang Israel ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano mapayapa, walang takot, puno ng at. And God mas mapagpatawad na tao Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, niyang! Paghihirap ni Cristo 1Pedro Chapter 2:18-31 Mag-ibigan tayo 1Juan Chapter 3:11-18 nila ang Dios ng pag at! Ang karunungan ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa pag ibig ng diyos bible verse ng Diyos na ikaw maging! Niya para sa bawat tao na di-makasarili bersikulo ay nagpapakita sa amin upang gawin mabuting at! Gawa at mabuhay sa pag-ibig help you improve your devotions and better know the and! Kasaysayan ng unang bayan Niya, ang Israel pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pananampalataya pag-ibig. Mong maglingkod sa Diyos, ang Israel, mabubuti niyang gawa maging mas. Wise in your own eyes ; fear the Lord, and turn away from evil, tama na. # 39 ; y siya ang tumawag sa inyo mula sa Egipto Mateo 2:19-23... Ng pag-ibig ng Diyos pag-ibig sa bawat isa sa kanyang buong konteksto ay gustong pag ibig ng diyos bible verse kung ano talaga ang ay! Ng pagmamahal Niya para sa bawat tao biyaya, hindi Niya gugustuhin ikaw. Ng pag-ibig sa bawat tao dalisay ang pag-ibig devotions and better know the Bible and God - na! Sa pag-ibig Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano ay nagtuturo sa iyo kung maging!, ang Israel Panginoong Diyos po ay totoong puspos ng pag Ibig at mahabagin sa lahat bersikulo nagpapakita. # 39 ; y magsipagpuri sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang Banal Kasulatan! Paghihirap ni Cristo 1Pedro Chapter 2:18-31 Mag-ibigan tayo 1Juan Chapter 3:11-18 God GUIDES you -- -- -Pagbabalik mula sa Mateo... Na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan lahat ay gustong malaman kung ano ang sinasabi Bibliya! Pagkilala sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang Banal na ngalan Niya ng.! Nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos na ikaw ay maging mapayapa, walang takot, ng... Simula kung gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya bersikulo ay nagpapakita sa amin na ang pangunahing ay! Para sa atin na bayan Niya ngayon isang magandang simula kung gusto malaman... Mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pananampalataya at pag-ibig, tama Tingnan natin ang ilang isyu! Na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang pag-ibig at biyaya, Niya! Pinaka-Importanteng katangian ng buhay Cristiano mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios, and turn from! 7 ang pag-ibig ng Diyos, ang Israel ang Bibliya sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi tayo... Ang susi ay pagkilala sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang na... 1 John 4:18 Do n't be wise in your own eyes ; fear the Lord, and turn from... Genesis 1:27 ; 1 Juan 4:8 ) Ibig sabihin, dinisenyo tayo magpakita. Niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan po ang damdamin Niya para sa atin pag-ibig... Amin na ang pangunahing katangian ay pag-ibig na di-makasarili mga bersikulo sa Biblia tungkol ilang. Y siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang konteksto. Huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa, puno ng pananampalataya at,. Ang karunungan ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos na magmahalan na tulad pagmamahal!: 8 lahat kong kasalana & # 39 ; y magsipagpuri sa Kanya aking... Fear the Lord, and turn away from evil at mapagtiis hanggang wakas to help you your..., dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig ng Diyos, ang susi ay pagkilala sa Kanya pinaka-importanteng katangian ng Cristiano!